RAPPORTAGE

Deze pagina biedt een beknopt overzicht van verschillende thema’s binnen Heilige Huisjes. U kun naar beneden scrollen om alle onderwerpen te bekijken of direct navigeren naar VISIE, PROFIEL, VERLEDEN, TOEKOMST, GROEI, POSITIE t.o.v. PGZ, CONTACT MET ANDERE KERKEN, GEBOUW, of WIJKGERICHT.

STINSKERK
De protestantse wijkgemeente rond de Stinskerk te Zwolle ziet het als haar taak om God te dienen vanuit genade en liefde die opklinkt uit het Woord van God, de Bijbel. De gekruisigde en opgestane Heer heeft voor iedere gelovige het leven mogelijk gemaakt in diepe verbondenheid van God de Vader. Door de Heilige Geest ontvangen wij samen de kracht om in navolging van de Here Jezus te leven. Door de drie-eenheid van Vader, Zoon en Geest te belijden kunnen wij als geloofsgemeenschap een eenheid vormen.
OOSTERKERK
De Oosterkerkgemeente wil een gemeenschap vormen van mensen die, aangeraakt en gedragen door de Heilige Geest, en met de Schrift als bron en richtsnoer, met elkaar op weg zijn en met elkaar optrekken; die onderweg het leven vieren; die elkaar onderweg bemoedigen en aansporen om te leven als kinderen van de Eeuwige, om Jezus Christus na te volgen; die zich geroepen weten tot inzet voor hun naasten, dichtbij en ver weg.
JERUZALEMKERK
De Grote Kerkgemeente staat in de gereformeerde traditie en onderschrijft de gereformeerde belijdenisgeschriften (NGB,DL, HC) Deze vinden hun oorsprong in de Reformatie. De kern van de Reformatie is de herontdekking van de Bijbel als het Woord van God en de rechtvaardiging uit genade door het geloof van mensen die God de rug hebben toegekeerd en dat steeds opnieuw doen. Als gemeente en als individuele gelovige willen wij ons daarom van harte onderwerpen aan het gezag van de Heilige Schrift.
SIONSKERK
De Sionskerk gemeente wil volwassenen en jongeren van binnen en buiten onze kerkelijke gemeente uitnodigen om samen te komen in de Naam van Jezus Christus, tot eer van God, om te groeien in geloof en in dienstbaarheid.
DE OPEN KRING
De Open Kring, zo presenteren wij ons graag. Een kring, gevormd door mensen die iets met hun geloof willen doen. De een wat meer dan de ander, of op een andere manier.
ADVENTSKERK
De Adventskerkgemeente wil een gemeente zijn die, in het licht van Christus, een warm en open huis biedt voor jong en oud. Als gemeente zijn wij “mensen van de weg”. Onderweg willen wij onze veelkleurige verbondenheid met God, elkaar en de wereld, vieren, verdiepen en in praktijk brengen.

Profiel
STINSKERK
Confessioneel (-Evangelisch)
OOSTERKERK
Oecumenisch
JERUZALEMKERK
Gereformeerde Bond
SIONSKERK
Confessioneel -Evangelisch
DE OPEN KRING
Oecumenisch – liturgisch
ADVENTSKERK
Oecumenisch

Verleden
STINSKERK
Vanaf 1904 actief in Westenholte, daarnaast regiofunctie voor:
– Spoolde
– Stadshagen
– ‘s Heerenbroek
OOSTERKERK
Vele Samenvoegingen
– Gereformeerd/ Hervormd
– 2012/’13 – Hoeksteen / Jeruzalemkerk
JERUZALEMKERK
Meermalen verhuisd
– weinig draagvlak voor nog een verhuizing
– Losmaking Predikant
SIONSKERK
– 1954 Emmaüskerk & sinds 1983 ‘Sionskerk’ en ‘de Hoeksteen’.
– 2006 Scheppingskerk
– 2015 – 2018 Emmaüskerk
DE OPEN KRING
Gereformeerd / Hervormd / Katholiek Initiatief
– 1996 Open Kring in woning, later in een school.
– 2007 Nieuwbouw icm. ‘Zonnehuis’
ADVENTSKERK
– 1941 Schelle, Ittersum, Oldeneel
– 1961 Hervormd / Gereformeerd 1steoverleg
– 1970 eerste gezamenlijke kerkdienst
– 1985 alle diensten gezamenlijk

Toekomst
STINSKERK
De Stinskerk wil de regiofunctie blijven vervullen
Positieve ontwikkeling aangrijpen
Aandacht voor specifieke doelgroepen
Aandacht voor ‘slapende’ leden
Staan open voor samenwerken binnen óf buiten PGZ
Extra huuropbrengsten
OOSTERKERK
– Voortdurende verandering
– Herkenbaarheid in normen en waarden
– Betrokkenheid van alle leden is een vereiste
– Diversiteit, veelkleurigheid, ruimdenkend
– Aansprekende vormen
– Sociale betrokkenheid op de buurt en wereld
– Genieten van alle verschillen
JERUZALEMKERK
– Geen revolutie, maar evolutie
– Gesprek met de cultuur / tijdgeest
SIONSKERK
– Doelgroepkerkdiensten naast elkaar
– Leden vanuit de hele stad
– Warme meelevende betrokkenheid
– Diaconale zorg voor elkaar en omgeving
– Missionair aantrekkelijk van karakter
– Initiatieven die het evangelie delen
DE OPEN KRING
– Ruimte bieden voor mensen die ruimte zoeken voor geloof
– Zijn wie je bent en verbinden met mensen
ADVENTSKERK
– Wijkgericht Gemeentezijn
– Evangelie Bijbel en Geloof
– Activiteiten in de wijk
– Specifieke aandacht doelgroepen
– Ontmoeting rondom verscheidenheid/diversiteit
– Nieuwe en andere vormen van geloofsgemeenschap
– Pastorale en diaconale aandacht in de wijk
– Kennen en gekend worden

Groei
STINSKERK
Nee, daling kerkbezoek, kerkbalans en ledentotaal.
OOSTERKERK
Nee, kerkbezoek en kerkbalans nemen af.
JERUZALEMKERK
Ja, gezien potentiele doelgroep
SIONSKERK
Ja, kerkbezoek, inschrijvingen (schommelingen door fusies)
DE OPEN KRING
De wijk groeit. Ledental daalt licht. Kerkbalans groeide in 2017
ADVENTSKERK
Nee, en er is sprake van vergrijzing

Positie ten opzichte van PGZ
Er is unaniem, in meer of mindere mate en in verschillende bewoordingen, wel wat aan te merken op de samenwerking binnen de PGZ. Zo is soms onvoldoende duidelijk welke noodzaak het heeft, worden wijkoverstijgende uitgaven in twijfel getrokken en openlijk verkend of er buiten de PGZ geopereerd kan worden ten voordele van het behoud van bijv. het eigen wijkgebouw, de eigen gemeente, signatuur of identiteit, en/of wijkfunctie.

Contact met andere kerken
STINSKERK
PGZ:
– Open Kring (geografisch)
– Sionskerk (moderamen)

Niet-PGZ:
– Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt
– Evangelisch Luthers
– Vrije Evangelisatie Zwolle
– Rooms Katholiek, Hervormden Zalk / Mastenbroek, Interkerkelijk minimaal.
OOSTERKERK
PGZ:
– Adventskerk (mod. & predikanten)

Niet-PGZ:
– Luthers
– Dominicanen
– Thomas a Kempis
– De Werkplaats
JERUZALEMKERK
PGZ:
Sionskerk (mod.)

Niet-PGZ:
– VEG
SIONSKERK
PGZ:
Stinskerk (jeugdwerker),
Jeruzalemkerk (mod.)
Niet-PGZ:
– CGK, NGK, GKv, VEG, VEZ, Joodse Gemeenschap
DE OPEN KRING
PGZ:
– Stinskerk (geo.)
– Adventskerk / Oosterkerk (mod.)
Niet-PGZ:
– GKv
ADVENTSKERK
PGZ:
– Oosterkerk (mod. & predikanten)

Niet-PGZ:
– RK (Jozefkerk)
– Zuiderhof
– Koningskerk

Gebouw
STINSKERK
– Relatie met gebouw is sterk
– Middelpunt van de wijk
– Gericht op de Ontmoeting met God
– Multifunctioneel voor kerkelijke / religieuze activiteiten
– beschikbaar voor maatschappelijk / sociale betrokkenheid
OOSTERKERK
– Multifunctioneel zalencomplex
– Commercieel uitbaten
– Ontmoeten en Vieren
– Open, Sacraal
– Betekenisvol voor eigen gemeente,
– vriendelijk, warm, uitnodigend
JERUZALEMKERK
– Jeruzalemkerk voldoet goed
– Verhuur bij voorkeur in combinatie met beheerder/koster
SIONSKERK
– Centraal gelegen, eigen gebouw, in de wijk
– Lage exploitatie en energiekosten
– Ontmoetingsplaats
– Open, functioneel, kerkelijk
– Er zijn ideeën voor verbetering van de Sionskerk
DE OPEN KRING
– Eigen Gebouw bindt samen
– Goedkoopste gebouw (sluiting onlogisch)
– Beschikbaar om met anderen te delen.
ADVENTSKERK
– Eigen gebouw is niet nodig als ander gebouw kan worden gedeeld
– Wel in de eigen wijk (bereikbaarheid)
– Energieneutraal (kostenbesparend)
– Diverse ruimtes, ook voor stilte, gebed
– Open, uitnodigend, functioneel
– Herkenbaar als kerkgebouw

Wijkgericht
STINSKERK
De Stinskerk geeft aan dat de kerk een centrale positie inneemt in de wijk. De gemeente wil, naar wens en beleid, een actieve rol spelen in de wijk. In de wijk zijn geen andere kerkgenootschappen aanwezig, of van dezelfde signatuur, maar de kerk wordt wel met enige regelmaat verhuurd aan andere genootschappen.
OOSTERKERK
De Oosterkerk is wijkgericht in gesteld met name ook vanwege de verhuur van zalen en de ontmoetingsruimte in de Bagijnehof. Het scala aan activiteiten dat de Oosterkerk aanbiedt geeft aan dat men een uitnodigende, op ontmoeting-gerichte gemeente wil zijn. De locatie en door fusies zeer grote geografische gebied maken praktisch en doelgericht beleid moeilijk.
JERUZALEMKERK
De Jeruzalemkerk is een uitgesproken mentale gemeente. Leden van deze gemeente komen dan ook vanuit heel Zwolle. Niettemin probeert men op diaconaal en missionair vlak actief te zijn in de wijk.
SIONSKERK
De Sionskerk kent een vergelijkbare situatie met de Stinskerk al spreekt men in andere bewoordingen over de relatie tot de wijk. Er liggen veel uitdagingen die ook nog eens enorm divers zijn.
DE OPEN KRING
De Open Kring zoekt nadrukkelijk contact met de wijk. Toch is de kerk niet heel bekend onder niet-kerkleden
De meeste kerkgangers komen uit Stadshagen, maar een behoorlijk aantal komt ook uit Westenholte
ADVENTSKERK
De adventskerk kent een zekere geschiedenis in de wijk. Er zijn ook diverse contacten in de wijk. Men wil graag in de wijk blijven omdat men verwacht dat vooral de ouderen een plek dichtbij nodig hebben.