Exploitatie

Huidige situatie:
In de huidige situatie zijn de jaarlijkse laten en baten voor de Oosterkerk in hoofdlijnen als volgt opgebouwd / geraamd:

Kosten Bedrag
Bruto onderhoudskosten € 36.658
Energie en water € 16.597
Verzekering en belasting € 5.371
Overige kosten € 917
Subtotaal € 59.543
Verhuuropbrengsten (incl. buffet) € 30.324
Totaal exploitatie (ex personeel) € 29.220
Gebouwgebonden salarissen € 22.451
Totaal exploitatie € 51.671

Bovenstaande cijfers zijn in principe afkomstig uit de jaarrekening 2016 en de recent vastgestelde meerjarenonderhoudsplannen.. Uitzondering vormen de verhuuropbrengsten: door forse fluctuatie is het gemiddelde genomen van 2016 en 2017: dit is meer in overeenstemming met de feitelijke situatie.

De wijkgemeente heeft betaalde koster voor 0,5 fte en een organist voor 0,17 fte. Vanuit het College van Kerkrentmeesters geldt dat een betaalde koster / beheer gebouwgebonden is en derhalve direct te maken heeft met de verhuur en exploitatie. Om deze reden zijn de kosten voor de beheerder wel opgenomen en de kosten voor de organist niet. Deze laatste kosten zijn namelijk alleen voor kerkelijk gebruik.

De genoemde bedragen zijn overgenomen uit documenten die door het College akkoord zijn bevonden. Voortschrijdend inzicht, incidentele wijzigingen of veranderingen, dan wel actuele bedragen zijn derhalve (nog) niet overgenomen.