Exploitatie

Huidige situatie
In de huidige situatie zijn de jaarlijkse laten en baten voor de Stinskerk in hoofdlijnen als volgt opgebouwd / geraamd:

Kosten Bedrag
Bruto onderhoudskosten € 28.599
Energie en water € 9.526
Verzekering en belasting € 2.072
Overige kosten € 1.373
Subtotaal € 41.570
Verhuuropbrengsten (incl. buffet) € 19.775
Totaal exploitatie (ex personeel) € 21.795
Gebouwgebonden salarissen € 20.000
Totaal exploitatie (ex personeel) € 41.795

De Stinskerk heeft per 1 januari 2018 0,5 fte beheerder. Tot 2018 was dat 1,0 fte. Het bij 2018 behorende bedrag is opgenomen. Of en welk effect dit zal hebben op de verhuuropbrengsten, zal moeten blijken.

Bovenstaande cijfers zijn in principe afkomstig uit de jaarrekening 2015 en 2016 en de recent vastgestelde meerjarenonderhoudsplannen.

Vanuit het College van Kerkrentmeesters geldt dat een betaalde koster / beheer gebouwgebonden is en derhalve direct te maken heeft met de verhuur en exploitatie. Om deze reden zijn de kosten voor de beheerder opgenomen.

De genoemde bedragen zijn overgenomen uit documenten die door het College akkoord zijn bevonden. Voortschrijdend inzicht, incidentele wijzigingen of veranderingen, dan wel actuele bedragen zijn derhalve (nog) niet overgenomen.