Bestemmingsplan

Het kerkgebouw valt in het bestemmingsplan ‘Westenholte’ (vastgesteld 10-10-2017). Het perceel en het pand zijn bestemd voor:

– maatschappelijke voorzieningen
(gebouwen ten behoeve van maatschappelijke voorzieningen; bijzondere woonvormen; met daaraan ondergeschikt: wegen en paden; parkeervoorzieningen; openbare nutsvoorzieningen; infrastructurele voorzieningen; groenvoorzieningen; speelvoorzieningen; water; (alleen bijzondere woonvormen zijn dus toegestaan.)

– dubbelbestemming Archeologische waarde
(bij ontwikkelingen en werkzaamheden waarbij de grond wordt geroerd gelden restricties) 

– Het bouwvlak is groter dan gebouw. Uitbreiding mogelijk aan zuidzijde (achter ronding kerkzaal).

Hier geldt: 100% bebouwing, max. 4m hoog.

(buiten de huidige schil dus uitbreiding mogelijk)