Exploitatie

Huidige situatie
In de huidige situatie zijn de jaarlijkse laten en baten voor de Sionskerk in hoofdlijnen als volgt opgebouwd / geraamd:

Kosten Bedrag
Bruto onderhoudskosten € 37.591
Energie en water € 8.116
Verzekering en belasting € 1.781
Overige kosten € 860
Subtotaal € 48.347
Verhuuropbrengsten (incl. buffet) € 16.394
Totaal exploitatie (ex personeel) € 31.954
Gebouwgebonden salarissen € 21.700
€ 53.654

Bovenstaande cijfers zijn in principe afkomstig uit de jaarrekening 2015 en 2016 en de recent vastgestelde meerjarenonderhoudsplannen en de jaarrekeningen van de beheerscommissie.

De wijkgemeente heeft betaalde koster voor 0.5 fte. Vanuit het College van Kerkrentmeesters geldt dat een betaalde koster / beheer gebouwgebonden is en derhalve direct te maken heeft met de verhuur en exploitatie. Om deze reden zijn de kosten voor de beheerder opgenomen.

De genoemde bedragen zijn overgenomen uit documenten die door het College akkoord zijn bevonden. Voortschrijdend inzicht, incidentele wijzigingen of veranderingen, dan wel actuele bedragen zijn derhalve (nog) niet overgenomen.