Exploitatie

Huidige situatie
In de huidige situatie zijn de jaarlijkse laten en baten voor de Jeruzalemkerk in hoofdlijnen als volgt opgebouwd / geraamd:

Kosten Bedrag
Bruto onderhoudskosten € 29.202
Energie en water € 15.770
Verzekering en belasting € 3.678
Overige kosten € 1.113
Subtotaal: € 49.763
Verhuuropbrengsten (incl. buffet en parkeerterrein) € 38.809
Totaal exploitatie (ex personeel) € 10.955
Gebouwgebonden salarissen € 59.300
Totaal exploitatie € 70.255

In de financiele structuur van de PGZ valt de post ‘parkeerterrein’ (€ 6.650) onder de PGZ. Voor dit onderzoek behoort dit echter bij het gebouw Jeruzalemkerk.

Bovenstaande cijfers zijn in principe afkomstig uit de jaarrekeningen 2015 en 2016 en de recent vastgestelde meerjarenonderhoudsplannen.

De wijkgemeente heeft betaalde koster voor 1,0 fte. Vanuit het College van Kerkrentmeesters geldt dat een betaalde koster / beheer gebouwgebonden is en derhalve direct te maken heeft met de verhuur en exploitatie. Om deze reden zijn de kosten voor de beheerder opgenomen.

De genoemde bedragen zijn overgenomen uit documenten die door het College akkoord zijn bevonden. Voortschrijdend inzicht, incidentele wijzigingen of veranderingen, dan wel actuele bedragen zijn derhalve (nog) niet overgenomen.