GEBOUWEN

Inleiding

Voor u ligt het rapport ‘Kerkgebouwen Zwolle’. Dit rapport heeft betrekking op 6 protestantse kerkgebouwen in Zwolle.

Vanuit de Protestantse Gemeente van Zwolle is aan KAAder kerkadvies gevraagd om de kerkgebouwen in beeld te brengen en onderling te vergelijken op verschillende punten. Deze opdracht staat in het kader van het proces om binnen protestants Zwolle het aantal gebouwen te reduceren.

Doel
De informatie die opgenomen is in dit rapport is gericht op het proces van gebouwreductie en is bedoeld als informatie voor wijkgemeenten. Dit rapport vormt daarom nadrukkelijk geen advies, maar is door de wijken gebruikt bij hun uiteindelijke keuze voor een bepaald gebouw.

Van de meeste gebouwen is veel meer documentatie en achtergrond te vinden dan opgenomen in dit rapport. Hiervoor verwijzen we u echter naar andere bronnen. Ook de orgels nemen in dat opzicht de tweede plaats in, alhoewel deze (in de meeste gevallen) niet los kunnen worden gezien van de gebouwen.

Proces
???Het uiteindelijke advies is opgesteld door de stuurgroep Toekomst kerkgebouwen. Hierin zijn de wensen van de wijken betrokken. Naar aanleiding van de besluitvorming over het advies van de stuurgroep in de beide Algemene Kerkenraden is een nader intern onderzoek gestart naar de Bovenkerk en de Broederkerk. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een interne commissie en zal naar verwachting haar bevindingen in april 2016 bekendmaken. ???

Vervolg
In dit rapport ontbreekt nog de inbreng van de wijken en exploitatiegevens. Deze gegevens zullen op een later moment worden toegevoegd aan dit rapport.

Werkwijze
De in dit rapport opgenomen informatie is mede tot stand gekomen door gesprekken met diverse betrokkenen, gebruikers, kerkenraadsleden, beheerders, kerkrentmeesters, medewerkers van het kerkelijke bureau en de stuurgroep Toekomst kerkgebouwen. Zonder hun inbreng zou dit rapport niet volledig zijn.

Leeswijzer

Om de gebouwen onderling enigzins te kunnen vergelijken is in dit rapport per gebouw dezelfde wijze van analyseren gevolgd.

Per kerkgebouw is achtereenvolgens gekeken naar de historie en monumentaliteit, het gebouw in de omgeving, de aanpasbaarheid van het gebouw, de huidige situatie en de bezettingsgraad.

Hierna volgt een waardering van het gebouw voor het huidige kerkelijke gebruik, voor een breder (algemeen) gebruik, voor herbestemming en – voor zover van toepassing – voor herontwikkeling (sloop – nieuwbouw).

Aanvullend
Bij het bepalen van de mogelijkheden voor uitbreiding en aanpassing van het gebouw is o.a. rekening gehouden met de mogelijkheden die het bestemmingsplan biedt, de stedenbouwkundige mogelijkheden in de omgeving, de eigendomsgrenzen en de bestaande ruimtelijk-architectonische karakteristieken van het gebouw. Tevens is rekening gehouden met monumentale of beschermde status van het gebouw en de ‘financiële impact’ van de ingrepen.

kerk adres bouwjaar architect
Adventskerk Talmaplein 2 1982 K. van den Berg
Jeruzalemkerk Assendorperdijk 134 1933 G. van Hoogevest /Meyerink
Oosterkerk Koewegje 2 1888 J.W. en C.W. Meijer (Rijksmonument
Open Kring Hofstedestraat 1 2006 RAU architecten
Sionskerk Glanerbeek 10 1983 K. van den Berg
Stinskerk Westenholterweg 19 1992 K. van den Berg

Afgestoten gebouwen PG Zwolle

Betlehemkerk
adres: Bethlehemkerkplein 35
bouwjaar: 15e eeuw (Rijksmonument)
jaar van afstoot: 1998
huidige bestemming: restaurant

Emmauskerk
adres: Campherbeeklaan 53
bouwjaar: 1957
jaar van afstoot: 2015
huidige bestemming: geen

Grote- of Michaelskerk
adres: Grote Markt 18
bouwjaar: 14e eeuw (Rijksmonument)
jaar van afstoot: 2016
huidige bestemming: Academiehuis

De Hoeksteen
adres: Scheldelaan 141
bouwjaar: 1984
jaar van afstoot: 2011
huidige bestemming: De Gereformeerde Kerk (hersteld) te Zwolle e.o.

Zuiderkerk
adres: Zuiderkerkstraat 31
bouwjaar: 1925
jaar van afstoot: 1974
huidige bestemming: Nederlands Gereformeerde Kerk

De Refter (wijkcentrum Grote Kerkgemeente)
adres: Bethlehemkerkplein 35a
bouwjaar: 14e eeuw (Rijksmonument)
jaar van afstoot: 2016
huidige bestemming: restaurant

Broerenkerk
adres: Broerenkerkplein 27
bouwjaar: 15e eeuw (Rijksmonument)
jaar van afstoot: 1982
huidige bestemming: boekhandel Waanders

Andreaskerk
adres: Geert Grootestraat 7
bouwjaar: 1960
jaar van afstoot: 1980
huidige bestemming: Leger des Heils

Scheppingskerk
adres: Mozartlaan 101
bouwjaar: 1960
jaar van afstoot: 2006
huidige bestemming: gesloopt